مقاله با موضوع “مهرورزی”

                     مهرورزی

            ((واشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم والطف بهم .)) دلت رابامهربانی ومحبت ولطف واحسان نسبت به مردم بپوشان .(امید،اینترنت )

محبت نیاز طبیعی واساسی انسان وخصوصا “کودکان است .یکی ازعللی که آدرمی راازتنهایی گریزان ودرجمع سرخوش می سازد این است که درتهایی محبت هایی ندارد وتمایلات آدمی درآن برآورده وارضانمی شود.بررسی ها ثابت کرده محبت مهم ترین عامل سلامت روح کودک بوده وعدم آن موجب ناهنجاری های روانی است .پیامبردرمورد محبت میفرماید : کودکان خودرادوست بدارید ونسبت به آن ها مهر بورزید وبروعده ای که به آن ها داده اید وفانمایید.خداوند بر هیچ چیزی خشم نمی گیرد آن چنان که به خاطر زنان وکودکان خشم می گیرد .فرزندان خود را زیادببوسید زیراباهربوسه برای شما مقام وتربیتیدربهشت فراهم می شود .

تاکیدپیامبر براین است که تربیت باید دارای اصول وروش صحیح وبه دوراز افراط وتفریط     باشد .ازیک طرف کم توجهی به تربیت اولاد ورهاکردن اوبه حال خودوعدم رسیدگی به بارور نمودن استعدادهای نهفته دروجود فرزندان واز طرف دیگر سخت گیری های بی مورد وافراط در محدود کردن فرزندان به اسم تربیت صحیح وجلوگیری از آزادی معقول وتفریح سالم ،به طور یقین اثزات سوء وعاقب سخت وپشیمان کننده ای رادربرخواهد داشت .(طاهری،۸۵ص ۱۷-۹)

مهرورزی یکی از شیوه های تربیتی دراسلام محسوب می شود واز زیباترین آموزه های اخلاقی است که نقش سازنده وموثری رادرتربیت انسان ایفا می کند .راز موفقیت پیامبر درمدیریت حکومتی مهرورزی به مردم بود . اگراین شیوه کارآمد ومفید در مدیریت اووجودنداشت هرگزتوفیق سازندگی وتربیت افراد را پیدانمی کرد .علی (ع ) می فرماید پیامبر در برخورد خودبا دیگران همیشه مهربان ، خوش رو وخندان بود وهرگز بی رحم ، پرخاش گر واهل تملق نبود .هیچ کس ازاومایوسنمیشد وهرکس به در خانه ی او می آمد نومید باز نمی گشت وهرگز کلام کسی را قطع نمی کرد تا سخنش پایان گیرد .

این چنن بود که دل هارا کانون محبت خودساخت ومیلیون ها دل را ازاین رهگذر باخداوند آشتی داد . .(نساجی ،۸۵ص ۴۴-۳۸)

  موانع محبت

افراط وتفریط در تربیت کودکان

کم توجهی به تربیت اولاد ورها کردن آن ها به حال خود وعدم رسیدگی به بارور نمودن استعدادهای نهفته در وجود فرزندان

سخت گیری های بی مورد وافراطدر محدود کردن فرزندان به اسم تربیت صحیح وجلوگیری از آزادی های معقول وتفریح سالم

والدین وقت کمتری را به فرزندان وارتباطوشناخت متقابل آن ها ازهمدیگر اختصاص می دهند

فراهم نکردن امکان معاشرت با دوستان قابل اعتماد

توجه کمتر به اشاعه افکار ورفتار پیامبران به ویژه پیامبر اکرم وامامان

منت گذاشتن نسبت به احسان به مردم .(منت احسان را باطل می نماید). از مصادیق مهم مهرورزی احسان نسبت به مردم است وآسیب آن منت گذاری است .

نسبت به کار خویش برای مردم و بزرگ نمایی کردن .(بزرگ نمایی نور حق را خاموش می کند ).

خلف وعده کردن در وعده های داده شده به مردم (خلف وعده موجب خشم خدوند ومرئم می شود).

عدم شفاف سازی امور .

عذر خواهی نکردن از مردم.

برطرف نکردن سوء ظن ها .

مردم را ولی نعمت خود ندانستن .(امام خمینی می فرمایند : ازارکان مردم سالاری دینی این است که مردم را ولی نعمت خود بدانید ).

به نقطه نظرات مردم احترام قایل نشدن .

مدارانکردن بامردم .

عدم رعایت حقوق متقابل ملت ودولت .

دولت وملت بسبت به هم مهرورزی متقابل نداشته باشند .(مهرورزی بررعایت حقوق متقابل دولت وملت استوار است ).

غرورزدگی .برتری که فرد به آن دست یافته وفضیلتی که به او اختصاص یافته موجب طغیان به حقوق مردم شود .

قلبی نبودن محبت .

محبت ولطف ظاهری وبراساس منافع ومصالح باشد .

پست ومقام را امانت ندانستن .چون اساس مهرورزی امانت دانستن پست ومقام است .

پست وفرمانداری وسیله آب ونان باشد .

از نظر حضرت علی سه چیز مانع مهرورزی است :

  • ظلم یا عدم احسان
  • سنگین کردن فشارهای ناشی از حیف ومیل بیت المال برمردم .سبک نکردن فشارهای زندگی ازدوش مردم .
  • تحمیل کردن آنچه که درحد توان مردم نیست .تحمیل کردن خواسته های استعماری دشمنان برمردم به واسطه استبداد وبه حاشیه راندن مردم از حیطه قدرت واقتدار.به خداامید نداشتن .به روشی منفی بر زندگی خود ودیگران تاثیر بگذاریم .
  •  بین خود ودیگران فاصله احساس وایجاد نماییم .
  • باور نداشتن دیگران .دیگران را آن طور که هستند نبینیم بلکه آن طوری که می توانند باشند ببینیم .
  • عدم سلامت وپاکی کارگزاران .
                                                        منابع وماخذ
  • – امید ،احمد . راهبردهای تحقق اصول چهارگانه درسیره علی (ع ) (مقاله ). .اینترنت .- طاهری ،فرشته وعصمت میرحسینی . . سیره اخلاقی ورفتار پیامبر درخانواده (مقاله ). .مجله تربیت .شماره ۱٫مهر ۱۳۸۵٫-acts of kindness.inter net. 
  • -obstacles of kindness.inter net.
  • – نساجی زواره ، اسماعیل . روش های تربیتی ازمنظر پیامبر اعظم(ص ) (مقاله ). .مجله تربیت .شماره ۱٫مهر ۱۳۸۵٫

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

تمامی حقوق معنوی این سایت متعلق به اکبرفخری است .استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد